Motionless In White – Mayhem Fest 2013 Tampa, FL 7-31-2013